Vedtægter for


Skovtrolden naturgruppe


§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er: SKOVTROLDEN naturgruppe
Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune

§ 2. Formål. Foreningens formål er at oplyse og værne om Danmarks natur og miljø.
Foreningen opfylder sit formål gennem afholdelse af ekskursioner, foredrag og anden oplysningsvirksomhed.

§ 3. Medlemskab Som medlem af foreningen kan optages personer, der ønsker at medvirke til fremme af foreningens formål.

§ 4. Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes på årsmødet efter indstilling fra bestyrelsen.
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsen vælges på årsmødet. Valget gælder for to år. På skift vælges to henholdsvis tre bestyrelsesmedlemmer.

§ 6. Forretningsorden
Bestyrelsen vælger formand og kasserer. Foreningens Kasserer tegner foreningen. Herudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden, og kan i øvrige forhold træffe beslutning ved almindeligt flertal.
Suppleanter deltager på bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Bestyrelsesmøder aftales af bestyrelsen og indkaldes af formanden, som også laver dagsordenen senest ti dage før bestyrelsesmødet afholdes. Bestyrelsesmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
3. Siden sidst for alle bestyrelsesmedlemmer.
4. Oplysning om pengebeholdning dags dato.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

§ 7. Årsmøde
Der afholdes årsmøde inden udgangen af marts måned. Årsmødet indkaldes med fjorten dages varsel, og indkaldes via nyhedsbrev på mail. Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter og udsendes sammen med indkaldelse til årsmødet.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger årsregnskabet med revisions påtegning.
4. Godkendelse af foreningsplan og kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter.
7. Valg af en revisor samt en suppleant.
8. Eventuelt.

9. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Foreningens midler anbringes bedst muligt og på betryggende måde. Kassereren fører løbende en fortegnelse over inventar og materiel. Revisoren påtegner årligt fortegnelsen.

10. Vedtægtsændring.
Foreningens vedtægter kan ændres på årsmødet. Til vedtægtsændring kræves almindeligt flertal.

11. Foreningens nedlæggelse
Beslutning om foreningens nedlæggelse kan træffes med 2/3 flertal på årsmødet. Årsmødet træffer beslutning om anvendelse af foreningens formue og øvrige værdier.

Foreningens vedtægter vedtaget på årsmødet d. 12. okt. 2016.

Tørst