Foreningens formål er at oplyse om Danmarks natur og miljø. Foreningen opfylder sit formål gennem afholdelse af ekskursioner, foredrag og oplysningsvirksomhed.

Skovtrolden havde stiftende generalforsamling den 25. november 1992.

Skovtrolden arrangerer året igennem en række offentlige ture i lokalområdet, hvor alle interesserede kan deltage gratis.

I alt har "Skovtrolden" siden vi startede som en arbejdsgruppe i 1992, der i slutningen af året blev til en forening og frem til og med udgangen af 2015 har haft 2196 arrangementer med 55.951 deltagere.

Der laves arrangementer på bestilling fra alle mulige foreninger, skoler m. m. både i nærområdet og i nabokommunerne.

Vamdrup området er både topografisk og historisk særlig interessant, ikke mindst fordi tingene her hænger sammen på en lidt speciel måde. Geologisk er der det særegne, at fænomenet "Vamdrup hedesletten" har sin begyndelse umiddelbart øst for Ødis by, hvor en gletscherport under Weichselistiden sendte enorme smeltevandsmængder mod vest og ud i Kongeådalen.

En anden vigtig ting geologisk er, at der flere steder i sognet har henligget ret store dødisklumper efter isens afsmeltning for ca. 12.000 år siden. Disse isklumper smeltede senere og dannede først søer og senere lav- og højmoser, som jo er problematiske områder bosættelsesmæssigt; på den måde blev disse steder senere ret tyndt befolkede. Ja, der opstod næsten en slags grænseland, således at grundlaget for grænsen mellem Hertugdømmerne og Kongeriget i knap 700 år blev en realitet.

Arkæologisk set er et specielt område, Svanemosen, særlig interessant, da der her er registreret foreløbig 44 bopladser fra Maglemosetiden - en knap 10.000 år gammel stenalderkultur. Her er fundet lidt redskaber fra Kongemosetiden og Ertebølletiden, Bondestenalderen, samt lidt potteskår fra Bronzealderen og nogle små nedgravede urner fra Jemalderen.

Ved siden af at være interessant geologisk og arkæologisk er Svanemosen samtidig en ren naturperle. I årene 2006 og frem til 2010 gennemførtes størstedelen af et stort naturgenopretningsprojekt (Et Natura 2000 projekt) i Svanemosen. Det EU støttede projekt går ud på at få gendannet dele af moseområdet som et stort lyngdækket areal. Tag med på vore ture og få en forklaring på denne spændende aktivitet. I 2010 opførtes et nyt stort udsigtstårn i Svanemosen. Tårnet er beliggende således, at man fra dette kan overse hele det naturgenoprettede område.

Historisk set har sognet så sandelig også sine kvaliteter ikke mindst i kraft af "Fovsletgårds" meget omtumlede tilværelse. Frem til 1584, hvor stedet blev opk'øbt af Frederik d.II i sin egenskab af hertug af Slesvig, var godset egnens største befæstede anlæg med et administrationsområde på 8.000 tønder hartkorn. I 1797 blev godset udstykket i 34 parceller, som solgtes på auktion d. 21. aug. kl. 10.00.

I Ødis Bramdrup og Hjarup er det sådan, at gårdene for de flestes vedkommende ligesom i Middelalderen stadig ligger indenfor den gamæe bygrænse siden af hinanden, hvilket er er bemærkelsesværdigt. Der kan fortælles meget mere om Vamdrupegnen, men her blot et lille indblik, der forhåbentlig anskueliggør, at vi her har med et ikke helt almindeligt område at gøre.

Årets arrangementer omtales løbende med mødesteder, tidspunkter osv. Alle er velkomne. Spørgsmål vedrørende enkeltture kan rettes til Frede Nielsen, hvor eventuelle interessegrupper m.m. også kan bestille ture specielt for dem.

Der laves arrangementer på bestilling fra alle mulige foreninger, skoler m. m. både i nærområdet og i nabokommunerne. Også på de forannævnte Kommuners sider "Kultunaut" findes vore arrangementer.


Svanemosen